نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری

نشانه گذاری

آگاهی های زیر با مرکب غیرسمی و پاک نشدنی، با خط خوانا روی هر ظرف به طور جداگانه به زبان فارسی و برای صادرات به زبان کشور خریدار و یا زبان انگلیسی در محلی که به وضوح قابل دیدن باشد نوشته، چاپ یا برچسب شود.

نام و نوع محصول

نام تجاری مطابق با ثبت نام تجاری محصول

نام و نشانی تولیدکننده و یا صادر کننده

روش تولید

حجم خالص برحسب میلی لیتر

درصد اسانس بر حسب میلی گرم در صد میلی لیتر عرق

شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

شماره سری ساخت یا ساعت تولید

تاریخ تولید و انقضای مصرف(روز/ماه/سال)

شرایط نگهداری(با ذکر عبارت دور از نور و در محل خنک نگهداری شود.)

ذکر عبارت ساخت ایران

نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه گذاری

نشانه گذاری: طبق بندنشانه گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران باید انجام شود.

درج کد ده رقمی(شماره پروانه استاندارد) در زیر علامت استاندارد الزامی است.

درج جمله(شماره پیامک استعلام اصالت پروانه 10001517)بر روی فرآورده و بسته بندی نهایی الزامی میباشد.