استاندارد تشویقی

برای محصولی که به رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه می گردد چنانچه اجرای استاندارد ملی مربوطه اجباری نباشد پی از کسب مجوز از سازمان ملی اساندارد ایران میتوان ازعلامت استاندارد ایران بصورت تشویقی استفاده نمود که پس از دریافت علامت استاندارد تولیدکننده ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران میباشد.