استاندارد اجباری

صنایع غذایی به دلیل نقش و اهمیت بسیار ارزنده ای که غذا در تامین سلامت و شادابی انسان دارد توجه به تولید، نگه داری، توزیع و عرضه محصولات غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صنایع غذایی محرک رشد و توسعه اقتصادی است.کشورهایی که خود تولید کننده مواد اولیه کشاورزی و دامی هستند بطور مستقیم و آنهایی که خود امکانات تولید این مواد را ندارند بطور غیر مستقیم اقتصاد خود را رونق می بخشند.مصرف کنندگان بطور روزافزون برای موضوع هایی همچون کیفیت،بهداشت و ایمنی مواد غذایی که میخورند و می آشامند اهمیت بیشتری قائل می شوند.

نیاز روزافزون جامعه به غذا و رشد بی رویه جمعیت و کاهش منابع غذایی یکی از مهمترین موضوع هایی است که توجه دولت ها، متخصصان ومحققان را به خود جلب کرده است.بنابراین لزوم استفاده بهینه از منابع غذایی موجود و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، تامین منابع جدید غذایی، بکارگیری روشهای مطلوب نگهداری و بسته بندی مناسب به منظور حفظ بهبود کیفیت محصولات غذایی از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت تهیه و تدوین استانداردهای محصولات غذایی و موارد مرتبط با آنها را آشکار می سازد.

با توجه به اهمیت محصولات و فراورده های غذایی و کشاورزی، بیشترین تعداد استانداردهای ملی ایران تدوین شده در سازمان ملی استاندارد از بدو تاسیس تاکنون،استاندارد مرتبط با صنایع غذایی و کشاورزی است. از جمله در زمینه فراورده های گوشتی،فراورده های لبنی،فراورده های شکری،انواع محصولات کشاورزی،محصولات ارگانیک،انواع کمپوت و کنسرو،نوشیدنی ها،روغن ها، غلات و حبوبات،میوه ها و سبزیها و انواع چاشنی ها، استانداردهای ملی ایران بسیاری تدوین شده است.

استانداردها از جنبه های مختلف تقسیم بندی میشوند:

  1. استانداردها از نظر سطوح
  • استاندارد کارخانه ای
  • استاندارد شرکتی
  • استاندارد ملی
  • استاندارد منطقه ای
  • استاندارد بین المللی
  1. استانداردها از نظرانواع
  • استانداردهای واژه نامه ای: این نوع استانداردها در صنایع و خدمات مختلف تهیه و استفاده میگردد.
  • استانداردهای ویژگی ها: هر محصول فراورده باید دارای ویژگی های خاصی باشد که برای تعیین کیفیت آنها،استانداردهای ویژگی تهیه و در صنعت مربوط مورد استفاده قرار می گیرد.برای انواع مواد غذایی یا نوشت افزار این استاندارد تهیه میشود.
  • استانداردهای روش آزمون: برای استاندارد ویژگی های محصول فراورده باید آزمونهای خاصی انجام گیرد که چگونگی این آزمونها در استانداردهای روش آزمون بیان می گردد.

فهرست استانداردهای ملی غذایی

روش آزمون گلاب شماره استاندارد 1487

ویژگی گلاب شماره استاندارد 5759

میکروبیولوژی گلاب شماره استاندارد 3270

میکروبیولوژی عرقیات گیاهی _ ویژگیها شماره استاندارد 3545

عرقیات گیاهی ویژگیها شماره استاندارد 10077