استاندارد ویژگی ها (تشویقی)

استاندارد "کفپوشهای نساجی- فرش ماشینی- ویژگیها" نخستین بار در سال 1387 تدوین شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیونهای مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در دویست و نود و پنجمین اجلاس کمیتة ملی استاندارد پوشاک و فرآوردههای نساجی و الیاف مورخ 06/03/91 تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادة 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره10753 سال 1387 است.

علامت اصلی و کامل استاندارد ایران برای کالاهایی که ویژگیهای آنها از هر حیث با استاندارد ملی ایران مطابقت داشته

باشند و همچنین بر روی گواهینامه‏ ها، اوراق و بسته ‏بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف بکاربرده می‏شود.