استاندارد مشخصات فنی واطلاعات برچسب (اجباری)

اسـتاندارد « کفپوشهای نساجی – فرش ماشینی – مشخصات فنی و اطلاعات برچسب» نخستین بار در سـال ١٣٥٦ تهـیه شـد. ایـن استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیونهای مربوط بـرای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکصد و شصت و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآوردههای نساجی و الیاف مورخ ٢٦/٩/٨٤ تصویب شد، اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ٣ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ١٣٧١ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

بـرای حفـظ همگامـی و هماهنگـی بـاتحولات و پیشـرفت هـای ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمـات، اسـتانداردهای ملـی ایـران در مواقـع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصـلاح یـا تکمـیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد.

علامت استاندارد انطباق اطلاعات برچسب که جهت فراورده فرش ماشینی و پتو استفاده می شود، شامل علامت استاندارد ملی ایران در خصوص ویژگیهای فرش ماشینی و پتو نمی باشد و نشاندهنده تطببق اطلاعات برچسب با محصول می باشد.